کلونی مورچه ها چه شکلی هست ؟
کلونی مورچه ها چه شکلی هست ؟
14 تیر 1396

ریختن آلمینیوم مذاب درون کلونی متروکه کلیپ زیر را ببینید یه اثر هنری شد

برخورد زشت  با عده ای روزه خوار
برخورد زشت با عده ای روزه خوار
18 خرداد 1396

برخورد زشت با عده ای روزه خوار . کلیپ زیر را ببینید کلی میخندید

مورچه خوردن جان پیرمرد گمشده را نجات داد
مورچه خوردن جان پیرمرد گمشده را نجات داد
22 مهر 1394

رینالد جورج فاجردی که به مدت شش روز در یکی از بیابان های فوق العاده گرم و دورافتاده غرب استرالیا گم شده بود، با خوردن مورچه های سیاه دوام آورده بود ساعت 6 صبح روز سه شنبه هفته جاری پیدا شد. افسر