نابخند
نابخند
05 شهریور 1394

فکر کنم جواب دادن به انتلگرالو مشتق از جواب دادن به این سوالات راحت تر باشه