فال حافظ


ای حافظ شیرازی
تو محرم هر رازی!
تو را به خدا و شاخ نباتت قسم
که هر چه صلاح و مصلحت
میبینی برایم آشکار کن