انتگرالش را  بگیر
انتگرالش را بگیر
04 آذر 1394

یک بابایی دکترای ریاضی محض داشت ولی هیچ جا کار پیدا نمیکند؛یک روز یک آگهی میبینه که نوشته بود: شهرداری رفتگر بی سواد استخدام میکند؛او از روی ناچار خودش را بی سواد نشان میدهد و استخدام میشود؛بعد یک

قورباغه
قورباغه
06 آبان 1394

قورباغه توي کلاس وَرجهِ وُرجِه مي‌کرد.آقاي افتخاري گفت: قاسم! اين قورباغه را از کلاس بينداز بيرون .قاسم گفت: آقا اجازه؟ ما از قورباغه مي‌ترسيم .آقاي افتخاري گفت: ساسان! تو اين قورباغه را بينداز بيرون